ข้อสอบ O-Net, N.T., Las, เขตพื้นที่


                    ข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                       *******

  ข้อสอบภาษาไทย ม.3 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม.3 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบพลศึกษาและสุขศึกษา ม.3 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบศิลปศึกษา การงาน ม.3 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)

 


                   ข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                       *******

  ข้อสอบภาษาไทย ม.6 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.6 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม.6 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบสังคมศึกษา ม.6 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบพลศึกษาและสุขศึกษา ม.6 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบศิลปศึกษา การงาน ม.6 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)
  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 2552 (สอบ กพ.2553)